Adatvédelmi tájékoztató

Central Dabasi Nyomda Zrt

Adatkezelési Tájékoztató

1. BEVEZETŐ RÉSZ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.
Ezen adatkezelési tájékoztató összhangban áll a Central Dabasi Nyomda Zrt.(a továbbiakban: Adatkezelő) Adatvédelmi szabályzatának a társaság weboldalának használóira/ partnereire /megrendelőire vonatkozó szabályozásával, annak kivonatát tartalmazza az érintett körre vonatkozóan.
Az Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Adatkezelő megnevezése: Central Dabasi Nyomda Zrt.
Adatkezelő székhelye: 2373 Dabas, Vasút u. 105.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-10-040533;
Adatkezelő elérhetőségei: Tel.: 06 29 567 529; e-mail: adatkezeles@dabasprint.hu

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
Az Adatkezelő Adatkezelési szabályzata a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra: • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről, 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól • Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy partnerei / megrendelői is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzattal összhangban lévő adatkezelési tájékoztatóját a www.dabasprint.hu honlapján nyilvánosan közzéteszi.

3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek öszszessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

4. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez valamint elektronikus levelezéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat és emaileket, az általa végzett művelet a személyes adatok és emailek tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév: Central Mediacsoport Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-10-048280
Adószám: 25087910-2-41
Képviselő: Antti-Jussi Lumijarvi
Telefonszám: 437-1100
E-mail cím: anttijussi.lumijarvi@centralmediacsoport.hu

Webshop szolgáltató

OUPS-WEB Shop www.oups.hu (Central Dabasi Nyomda Zrt. 2373 Dabas, Vasút út 105. adószám: 10798102-2-13, cégjegyzékszám: 13-10-040533)A Webshopra vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás a www.oups.hu honlapon érhető el.

5. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz azt jogszabály előírja, szerződéses jogviszony része vagy az érintett hozzájárul.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzá- járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.
Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
GDPR (32) bekezdése szerint: Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
Az adatkezelőhöz címzett ajánlat kérés(eke)t, melyek tartalmazzák az ajánlatkérő kontaktadatait és a gyártási paramétereket, az adatkezeléshez hozzájáruló egyértelmű cselekedetnek tekintjük.
A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

6. ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő mindent megtesz az általa kezelt Partner / Megrendelő adatok esetén a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése, sérülése, megsemmisülése, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válása ellen.

Gondoskodik arról, hogy az információbiztonság kiterjedjen magára az adatra, valamint többek között annak helyére, formátumára, az adatokat kezelő egyénekre és információhordozó eszközökre is.

Megfelelő módon védi az elektronikus és papíralapú adatokat, eszközöket, objektumokat és informatikai rendszereket egyaránt. Szigorúan ellenőrzi az olyan folyamatokat, mint az eszközök selejtezése. Megfelelő módon felkészül a természeti csapásokra.

7. WEBOLDALON KEZELT ADATOK

Weboldalunk címe: https://dabasprint.hu/hu ,

Adatainak kezelője: Central Mediacsoport Zrt., akinek kapcsolati adatait az adatkezelők c. fejezet tartalmazza.

Kezelt adatok köre: Cégnév, Név, Email, Telefonszám, Üzenet

Az adatkezelés célja: értékesítési célú kapcsolattartás, szerződéskötés

A honlap kapcsolatfelvételi űrlapján a látogatók által beküldött kapcsolati adatokat automatikus spamszűrő szolgáltatás, a Google Recaptcha alkalmazása ellenőrizheti. A Recaptcha csak abban az esetben tárol a felhasználókról személyes adatokat, ha a felhasználók be vannak jelentkezve a személyes Google fiókukba. A Google adatvédelmi szolgáltatásairól bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/?hl=hu
Az űrlapokon megadott személyes adatokat rendszerünk csak addig tárolja, amíg az első kapcsolatfelvétel meg nem valósul. Amennyiben nem kerül sor kapcsolatfelvételre, a személyes adatokat 90 nap után töröljük.

Sütik (cookies): Ha a weblap felhasználó rendelkezik felhasználói fiókkal és honlapunkra be van jelentkezve, akkor statisztikai okokból átmeneti sütiket állítunk be. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy a felhasználó bezárja a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöli, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkeszt, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Érvényessége 24 h eltelte után lejár.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak: A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezik felhasználói fiókkal és be van jelentkezve az oldalra.

Analitika: Az oldal statisztikai és hibakeresési okokból Google Analitikát használ. Az analitika által feldolgozott személyes adatok (pl IP cím) az analitikán belül anonimizálva kerülnek eltárolásra.
A Google Analitikáról bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/?hl=hu
Adattovábbítás: Weboldalunk az űrlapokon megadott személyes adatokat külső céggel nem osztja meg.
Személyes adatok tárolásának ideje a weboldalhoz kapcsolódóan: A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban tárolásra kerülnek. Minden felhasználó bármely időpontban megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait (kivételt képez ez alól a felhasználói név, ami nem változtatható meg).
Adatokhoz való hozzáférés: a honlap rendszergazdái (adatkezelője) megtekintheti és szerkesztheti az általa kezelt információkat.

8. ÉRINTETT (TERMÉSZETES SZEMÉLYEK) JOGAI:

• A felhasználó jogai a saját adatai kapcsán: A weboldalon regisztrált fiók esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

• Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a lentiekben részletezett, jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Amennyiben a jogi személy természetes személy kapcsolattartója a tájékoztatást követően vagy bármikor azután az adatkezelés ellen tiltakozik, ÉS a tiltakozása az összes adatkezelési célt érinti ÉS az adata nem szükséges a szerződés Central Dabasi Nyomda Zrt. általi teljesítéséhez, akkor a személyes adatok törlésre kerülnek. A jogi személy további adataira mindez nem vonatkozik (a jogi személy további adataira A Central Dabasi Nyomda Zrt. általános iratkezelési szabályozása az irányadó).

A jogi személy természetes személy kapcsolattartója az értékesítési célú kapcsolattartás ellen az adatkezeles@dabasprint.hu e-mail címre küldött ezen tárgyú és tartalmú e-maillel tiltakozhat.

Azonban kérjük jogi személy partnereinket /megrendelőinket, hogy vegyék figyelembe, hogy a kapcsolattartó tiltakozása esetén A Central Dabasi Nyomda Zrt. a szolgáltatásaira vonatkozó kedvezményes ajánlataival ezen kapcsolattartói elérhetőségeken a továbbiakban nem keresheti meg az Önök társaságát.

Az értékesítési célú megkeresés ellen természetes személy partnerünk/megrendelőnk az adatkezeles@dabasprint.hu e-mail címre küldött ezen tárgyú és tartalmú e-maillel tiltakozhat, azonban kérjük vegye figyelembe, hogy tiltakozás esetén a Central Dabasi Nyomda Zrt. a szolgáltatásaira vonatkozó kedvezményes ajánlataival a továbbiakban nem keresheti meg Önt.

• Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

• Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

• A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

• A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
o A.) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

o B.) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

o C.) Az A.) és B.) pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
(Rendelet 17. cikk)
• A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
• Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
o a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
o a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
o a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
• Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
• Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
• Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

9. AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE

Ha az ügyfél úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, az adatvédelmi felelőstől tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését. Ha ezt a tájékoztatást nem tartja kielégítőnek, az ügyfél a NAIH eljárását kezdeményezheti.

A NAIH elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
Postai elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszáma: +36 1 391-14000, Fax: +36 1 391-1410
Honlapjának címe: www.naih.hu

Az ügyfél jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
Az adatkezelő az ügyfél adatainak jogellenes kezelési követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Info tv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

Amennyiben az ügyfélnek a Társaságunk által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti:

• hagyományos levélben, mely Társaságunk címére küldendő: 2373 Dabas, Vasút u. 105
• ügyfélszolgálati telefonszámainkon: 06 29 567 500
• emailben az adatkezeles@dabasprint.hu e-mail címen.

Dabas, 2018.05.25.